Videos

"||| Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirbighnam kurume deva sarbakaryeshu sarvada |||"