Photo Gallery 2011 - Lokpal Bill

"||| Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirbighnam kurume deva sarbakaryeshu sarvada |||"