Photo Gallery 2008 - AshtaVinayak Yatra

"||| Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirbighnam kurume deva sarbakaryeshu sarvada |||"