Stotra"||| Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirbighnam kurume deva sarbakaryeshu sarbada |||"

English Translation
"Oh, Lord Ganesh, with curved trunk and massive body, the one whose splendor is equal to millions of suns, please bless me so that I do not face any obstacles in my endeavors."

More Stotras
Pranamya Sirasa devam Gauri Puthram Vinayakam Bhaktavasam Smarennithyam Ayuh Kamartha Siddaye !

"Prathamam Vakrathundam cha Ekadantham Dvithiyakam Thrithiyam Krishna Pingaaksham Gajavakthram Chathurthakam Lambodaram Panchamam cha Shashtam Vikatameva cha Saptamam Vighna Rajam cha Dhoomravarnam thathashtakam Navamam Phala Chandram cha Dasamam thu Vinayakam Ekadasam Ganapathim Dwadasam thu Gajananam !!"

"Dwadasaithani Namaani Thri Sandhyam Yah Pathennarah Na cha Vighna Bhayam thasya Sarva Siddhi karim Prabho!"

"Vidyarthi Labhate Vidyam Dhanarthi Labhate Dhanam Puthrarthi Labhate Putraam Mokshaarthi Labhate Gatim !"

apeth Ganapthi Stotram Shadbhirmaasai Phalam Labheth, Samvatsarena Siddhim cha Labhate Naathra Samsayaha ! Ashtabhyo Brahmanebhyash cha Likhitwa yah Samarpayeth Thasya Vidya bhavetsarva Ganeshasya Prasadathaha !!

"Bappa bless us all
Bappa be with us all"

"||| Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirbighnam kurume deva sarbakaryeshu sarvada |||"